Prejsť na obsah

OBNOVA A DOSTAVBA AREÁLU SPOLOČNOSTI I.P.R. KOŠICE, a.s.

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 4.2.2008
A/2008/09858/457

Oznamujem občanom, že dňa 31.1.2008 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„obnova a dostavba areálu spoločnosti i.p.r. košice, a.s."


Navrhovateľ, I. P. R. Košice., predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Obnova a dostavba areálu spoločnosti
I. P. R. Košice, a.s."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 3.3.2008. Zámer je uverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.sk


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 29.2.2008.
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice