Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie Okresného úradu Košice

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom odpadoch začal konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu Renault 9TL, EČV: KE 291HF VIN:VF1L42200D0105217 nadobúda štát. Oboznámenie účastníkov konania má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je Okresnému úradu Košice známy.
Oboznámenie je uložené v prílohe.