Obytný komplex URBAN JUNGLE PARK

M E S T O   K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 06.04.2020

MK/A/2020/06192

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  03.04.2020  mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie  o tom, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:  „Obytný komplex URBAN  JUNGLE  PARK“.  

Navrhovateľ, URBAN  JUNGLE  PARK s.r.o., Župčany 72, 080 01 predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa § 22 zákona NR  SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov, zámer „Obytný komplex URBAN  JUNGLE  PARK“ vypracovaný podľa zákona. 

Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/006288 zo dňa 25.03.2020,  že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a pre predmetnú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Mesto Košice, ako dotknutá obec  podľa  § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti, ktoré je prístupné na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-komplex-urban-jungle-park 

Oznámenie pre verejnosť je prezentované zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky