Obytný súbor Panoráma 6

M E S T O   K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

                                                                                                                                                                          Košice, 30.03.2020

                                                                                                                                                                           MK/A/2020/09192

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  26.03.2020  mu bolo ako dotknutej obci  doručené rozhodnutie  o tom, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: "Obytný súbor Panoráma 6“

Navrhovateľ, MM Invest Košice, s. r. o., Kováčska 19, 040 01 Košice v zastúpení Ing. Martinom Makarom – konateľom spoločnosti  predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa § 22  zákona NR  SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene  a doplnení   niektorých zákonov,  zámer „Obytný súbor Panoráma 6“ vypracovaný podľa zákona. 

Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020,  že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a pre predmetnú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Mesto Košice, ako dotknutá obec  podľa  § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti. 

Oznámenie pre verejnosť je prezentované zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

                                                                                                              Ing. Mária Kottferová

                                                                                               vedúci referátu životného prostredia

                                                                                                                   a energetiky