Prejsť na obsah

OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 5 OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA , Operačné ciele: 5. 1. ZABEZPEČENIE PRIAZNIVÉHO STAVU BIOTOPOV A DRUHOV PROSTREDNÍCTVOM VYPRACOVANIA A REALIZÁCIE PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ ÚZEMIA VRÁTANE ÚZEMÍ NATURA 2000 A PROGRAMOV ZÁCHRANY PRE KRITICKY OHROZENÉ DRUHY RASTLÍN, ŽIVOČÍCHOV A ÚZEMÍ VRÁTANE REALIZÁCIE MONITORINGU DRUHOV A BIOTOPOV, 5. 2. ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY PROSTREDNÍCTVOM BUDOVANIA A ROZVOJA ZARIADENÍ OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY VRÁTANE ZAVEDENIA MONITOROVACÍCH SYSTÉMOV ZA ÚČELOM PLNENIA NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV, 5.3 ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI A ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA VEREJNOSTI, VRÁTANE POSILNENIA SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI SKUPINAMI Kód výzvy: OPŽP-PO5-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie


Špecifický cieľ: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR


Operačné ciele


Operačný cieľ 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.
Operačný cieľ je zameraný na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných zariadeniach).

Operačný cieľ 5. 2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov. Cieľom operačného cieľa je materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií (podľa skupín oprávnených aktivít uvedených nižšie) a monitoring stavu zmien krajiny.

Operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami. Zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a podpory zo strany vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov ako základnej podmienky realizácie opatrení ochrany prírody a krajiny. Zvyšovanie povedomia verejnosti a správcov územia o hodnotách krajiny a starostlivosti o ňu.

Oprávnení žiadatelia

Pre Prioritnú os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny sú oprávnenými žiadateľmi :
- Štátna ochrana prírody SR
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
- Zoologická záhrada Bojnice
- Slovenská agentúra životného prostredia


Výška pomoci


Indikatívna výška pomoci v rámci Prioritnej osi 5 na túto výzvu (OPŽP-PO5-08-1) je 21 003 588 EUR.

Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovných pomeroch:
(v prípade organizácií štátnej správy):

  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu fondu ERDF;
  • 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR;

Limity pomoci

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.


Dátum uzávierky: 18. apríl 2008


Kontakt pre kompletné informácie k výzveMinisterstvo životného prostredia SR:

- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk

- info@enviro.gov.sk

- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov, 02/5956 2522

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia:

- www.repis.sk

- Odbor riadenia REPIS, 051/7480 115 - regionálne kancelárie REPIS:

s t r e d i s k o

a d r e s a

t e l e f ó n

REPIS

Banská Bystrica

0) { window.galleryApi = gallery.unitegallery({ gallery_theme: "tilesgrid", grid_num_rows: 2, tile_width: 140, tile_height: 140, tile_enable_border: false, tile_enable_shadow: false, theme_bullets_margin_top: 12, theme_bullets_color: "blue", bullets_space_between: 8, lightbox_textpanel_enable_description: true, lightbox_textpanel_desc_color: '#b5b5b5', lightbox_textpanel_desc_font_size: 14, lightbox_textpanel_desc_text_align: 'center', lightbox_textpanel_desc_font_family: '"Quicksand", "Arial", sans-serif', lightbox_textpanel_desc_bold: 400, lightbox_textpanel_title_bold: true, lightbox_textpanel_title_font_size: 18, lightbox_textpanel_title_font_family: '"Quicksand", "Arial", sans-serif', lightbox_textpanel_title_text_align: 'center', lightbox_textpanel_padding_top: 15, lightbox_textpanel_padding_bottom: 5, lightbox_close_on_emptyspace: false }); setTimeout(function () { $('.article-gallery-container').addClass('loaded'); }, 500); } setTimeout(function () { $("#gallery").removeClass('init'); }, 1200); });