Prejsť na obsah

OCHRANA OVZDUŠIA

Špecifickým cieľom je:  Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR.

Hlavným zameraním operačného cieľa 3.1 je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Oprávnení žiadatelia
V rámci výzvy OPŽP-PO3-08-1 sú oprávnení žiadatelia len subjekty sektora verejnej správy.

A) subjekty ústrednej správy
-ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- Ministerstvo vnútra SR
(vrátane Policajného zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie civilnej ochrany), Ministerstvo obrany SR (vrátane Ozbrojených síl SR)
-Ministerstvo životného prostredia SR
-Slovenský hydrometeorologický ústav
-Slovenská inšpekcia životného prostredia

B) subjekty územnej samosprávy
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

C) iný subjekt verejnej správy
- Železnice SR


Výška pomoci


Indikatívna výška pomoci v rámci Operačného cieľa 3.1 na túto výzvu (OPŽP-PO3-08-1) je 23 835 298 EUR.

Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovných pomeroch:
a) v prípade organizácií štátnej správy a Železníc SR:

 • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu ERDF
 • 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
b) v prípade obcí, VÚC, ich príspevkových a rozpočtových organizácií:
 • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu ERDF
 • 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
 • 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

Limity pomoci

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.

Dátum uzávierky: 18. apríl 2008


Kontakt pre kompletné informácie k výzve


Ministerstvo životného prostredia SR:

- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk

- info@enviro.gov.sk

- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov, 02/5956 2522


Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia:

- www.repis.sk

- Odbor riadenia REPIS, 051/7480 115 - regionálne kancelárie REPIS:

- regionálne kancelárie REPIS:

s t r e d i s k o

a d r e s a

t e l e f ó n

REPIS

Banská Bystrica

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

048/ 4374 186

REPIS 

 0) {
   window.galleryApi = gallery.unitegallery({
    gallery_theme:             "tilesgrid",
    grid_num_rows:             2,
    tile_width:              140,
    tile_height:              140,
    tile_enable_border:          false,
    tile_enable_shadow:          false,
    theme_bullets_margin_top:       12,
    theme_bullets_color:          "blue",
    bullets_space_between:         8,
    lightbox_textpanel_enable_description: true,
    lightbox_textpanel_desc_color:     '#b5b5b5',
    lightbox_textpanel_desc_font_size:   14,
    lightbox_textpanel_desc_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_desc_font_family:  '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_desc_bold:     400,
    lightbox_textpanel_title_bold:     true,
    lightbox_textpanel_title_font_size:  18,
    lightbox_textpanel_title_font_family: '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_title_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_padding_top:    15,
    lightbox_textpanel_padding_bottom:   5,
    lightbox_close_on_emptyspace:     false
   });

   setTimeout(function () {
    $('.article-gallery-container').addClass('loaded');
   }, 500);
  }

  setTimeout(function () {
   $("#gallery").removeClass('init');
  }, 1200);
 });