Prejsť na obsah

OCHRANA PRED POVODŇAMI

Hlavným zameraním operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

I. skupina aktivít: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä:

 1. technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných tokov,
 2. výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd
 3. úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov
II. skupina aktivít: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík


Oprávnení žiadatelia


Pre skupinu aktivít I. Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú oprávnenými žiadateľmi:
- správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004,
- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

Pre skupinu aktivít II. Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami je oprávneným žiadateľom:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004,


Výška pomoci

Indikatívna výška pomoci v rámci Prioritnej osi 2 na túto výzvu (OPŽP-PO2-08-1) je 25 382 093 EUR.

Limity pomoci
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.

Dátum uzávierky: 18. apríl 2008


Kontakt pre bližšie a kompletné informácie k výzve

Ministerstvo životného prostredia SR:

- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk

- info@enviro.gov.sk

- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov, 02/5956 2522


Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia:

- www.repis.sk

- Odbor riadenia REPIS, 051/7480 115 - regionálne kancelárie REPIS:

 

 0) {
   window.galleryApi = gallery.unitegallery({
    gallery_theme:             "tilesgrid",
    grid_num_rows:             2,
    tile_width:              140,
    tile_height:              140,
    tile_enable_border:          false,
    tile_enable_shadow:          false,
    theme_bullets_margin_top:       12,
    theme_bullets_color:          "blue",
    bullets_space_between:         8,
    lightbox_textpanel_enable_description: true,
    lightbox_textpanel_desc_color:     '#b5b5b5',
    lightbox_textpanel_desc_font_size:   14,
    lightbox_textpanel_desc_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_desc_font_family:  '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_desc_bold:     400,
    lightbox_textpanel_title_bold:     true,
    lightbox_textpanel_title_font_size:  18,
    lightbox_textpanel_title_font_family: '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_title_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_padding_top:    15,
    lightbox_textpanel_padding_bottom:   5,
    lightbox_close_on_emptyspace:     false
   });

   setTimeout(function () {
    $('.article-gallery-container').addClass('loaded');
   }, 500);
  }

  setTimeout(function () {
   $("#gallery").removeClass('init');
  }, 1200);
 });