Prejsť na obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Operačné ciele

Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Operačný cieľ 4.3 je zameraný na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom.

Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Základné predpoklady pre dosiahnutie Operačného cieľa 4.4 spočívajú vo vytvorení právneho rámca problematiky environmentálnych záťaží (v r. 2003 MŽP SR pristúpilo k tvorbe návrhu zákona o environmentálnych záťažiach, súvisiacich vykonávacích predpisov a metodických postupov), vo vykonaní dôslednej inventarizácie environmentálnych záťaží na Slovensku, vo vybudovaní informačného systému environmentálnych záťaží, v stanovení kritérií pre prioritizáciu environmentálnych záťaží vo vzťahu k potrebe ich sanácie.

Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Operačný cieľ 4.5 je zameraný na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov.


Oprávnené aktivity

Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
I. skupina aktivít: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné).
II. skupina aktivít: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom:
A. projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti a odpadov z elektrických a elektronických zariadení (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné),
B. projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotníckej starostlivosti
C. realizačný plán nakladania s nebezpečným odpadom
D. realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti

III. skupina aktivít: Environmentálne vhodné zneškodnenie prestárlych pesticídov vrátane POPs a PCB:
A. projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov – neinvestičná aktivita
B. projekty zamerané na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov – neinvestičná aktivita
C. projekty komplexného riešenia zberu a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičné projekty
D. projekty komplexného riešenia zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov – neinvestičné projekty


Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
I. skupina aktivít: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:
D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,
III. skupina aktivít: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
A. zavedenie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy,
B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti informačného systému environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.


Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
I. skupina aktivít: Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov:
A. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000;
B. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia.

Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov.


Oprávnení žiadatelia

V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-1 sú oprávnení žiadatelia len subjekty sektora verejnej správy.

Oprávnení žiadatelia pre Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
- Ministerstvo životného prostredia SR pre II. skupinu aktivít - Realizačný plán nakladania s nebezpečnými odpadmi, Realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti a III. skupinu aktivít
- Obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie pre I. skupinu aktivít, II. skupinu aktivít s výnimkou Realizačného plánu nakladania s nebezpečnými odpadmi a Realizačného plánu nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti
- Vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie pre I. skupinu aktivít, II. skupinu aktivít s výnimkou Realizačného plánu nakladania s nebezpečnými odpadmi a Realizačného plánu nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti

Oprávnení žiadatelia pre Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
- Ministerstvo životného prostredia SR a ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie pre I. skupinu aktivít D a III skupinu aktivít. A, B, C
- Ostatné ministerstvá zodpovedné za environmentálne záťaže a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie pre I. skupinu aktivít D

Oprávnení žiadatelia pre Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
- Obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie.


Výška pomoci

Indikatívna výška pomoci v rámci Prioritnej osi 4 na túto výzvu (OPŽP-PO4-08-1) je 31 430 593 EUR.

Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovných pomeroch:
a) v prípade organizácií štátnej správy:

  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu KF
  • 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
b) v prípade obcí, VÚC, ich príspevkových a rozpočtových organizácií a iných subjektov verejnej správy:
  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu KF
  • 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
  • 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

Limity pomoci

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.

Dátum uzávierky: 18. apríl 2008


Kontakt pre kompletné informácie k výzve

Ministerstvo životného prostredia SR:

- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk

- info@enviro.gov.sk

- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov, 02/5956 2522

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská