Prejsť na obsah

ODSÍRENIE SUROVÉHO KOKSÁRENSKÉHO PLYNU

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 21.3.2007
A/2007/08117/457

Oznamujem občanom, že dňa 15.3.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„odsírenie surového koksárenského plynu".

Navrhovateľ U. S. Steel Košice, s.r.o., predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Odsírenie surového koksárenského plynu" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2007/00289-18 zo dňa 9.3.2007, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 12.4.2007.primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice