Prejsť na obsah

Okolie Dómu a kaplnky sv. Michala skrášli historické jadro

Stavebné práce na úpravách v tejto časti historického jadra pokračujú plynule. Presvedčil sa o tom aj primátor mesta Košice Ing. František Knapík v rámci kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil v stredu, 4. júla, za účasti všetkých zainteresovaných – investora (mesto Košice), zhotoviteľa (firma SVIP s. r. o.), pamiatkarov, archeológov aj architektov. Ak sa nestane nič mimoriadne, do konca septembra by mohli byť stavebné úpravy ukončené, čím sa v centre mesta vytvorí nový atraktívny priestor, vrátane nového nasvietenia Dómu z južnej strany.

Kaplnka sv. Michala je jednou z najstarších sakrálnych stavieb v centre mesta a zasvätená je sprievodcovi duší na druhý svet – archanjelovi Michalovi. Najstarší písomný doklad ku kaplnke pochádza z roku 1452 a dnes predstavuje výnimočný architektonický klenot z obdobia gotiky. Veľkou stavebnou zmenou prešla v rokoch 1902 až 1904, kedy došlo k zbúraniu jej severnej a južnej prístavby a do múrov objektu bolo vsadených 18 náhrobných kameňov z Dómu aj niekdajšieho priľahlého cintorína. Súčasný archeologický prieskum v tejto lokalite, ktorý sa blíži k záveru, odhalil pri demontáži pôvodných schodiskových stupňov zachovanú pôvodnú základovú konštrukciu schodov z pálených tehál, spresnil tvar bývalej prístavby ku kaplnke, objavil vstup do krypty a určil polohu cintorínskeho múra na východnej strane. Archeológovia objavili aj niekoľko vzácnych nálezov stredovekej keramiky – fragmenty nádob a gotických pohárov, množstvo drobných predmetov – šperky, zvyšky textílií, bronzové kovania rakiev, kožené súčasti odevu, pracky z opaskov, technickú keramiku a zvyšky farebných omietok. Záchranný archeologický výskum otvoril tiež nové problémy týkajúce sa stavebného vývoja kaplnky a života neskorogotického človeka v Košiciach. Nálezy by po ošetrení a zadokumentovaní mali byť súčasťou verejnej prezentácie o forme ktorej sa v týchto dňoch uvažuje.

Veľká pozornosť ktorú vedenie mesta Košice venuje týmto stavebným prácam vychádza z faktu, že práve najviac navštevované historické jadro Košíc určuje a vytvára atmosféru mesta, posilňuje jeho identitu a reprezentuje kultúrny potenciál. To všetko by malo zohrať svoju úlohu pri hľadaní argumentov pre zápis stredovekého košického mestského jadra do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O priebehu prác a význame tejto lokality v celomestskom kontexte potom v priestoroch kaplnky sv. Michala informoval primátor František Knapík aj novinárov.