Okresný úrad Košice - oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie - verejná vyhláška