Opakovaná obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov v k.ú. Šaca

MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE
zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
 
opakovanú obchodnú verejnú súťaž
 
o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 877/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 419 m2 , parc. č. 877/2, záhrady s výmerou 243 m2 a parc. č. 1078/9, záhrady s výmerou 48 m2 v k.ú. Šaca, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.
Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu tohto vyhlásenia.
 
Prílohy
Súťažné podmienky
 
 
                                                                                           Ing. Jaroslav Polaček