Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E Košice, 10.10.2019 MK/A/2019/12498-6


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.10.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti:


„Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ Navrhovateľ, TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice, predložil na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona, zámer zmeny navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie , rozhodlo podľa § 29 zákona o EIA a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydaním rozhodnutia č. 6632/2019-1.7/ss-R 49398/2019 zo dňa 23.09.2019, že navrhovaná činnosť sa po ukončení zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky