Prejsť na obsah

Oslava 60. výročia Základnej školy Staničná 13

Do brány rozumu sa vchádza bránou školy. Základná škola Staničná 13 ju prvýkrát otvorila presne pred 60 rokmi. Dňa 6.11.2023 oslávila svoje výročie, svoje okrúhle narodeniny.

Svoj príbeh začala písať ako Základná škola Revolučná 1 v roku 1963. Príbeh, v ktorom vzdelávala, vychovávala nové osobnosti, prepracovala svoje pedagogické zručnosti do moderného pedagogického majstrovstva, nahradila tradičné metódy inovatívnymi a klasické učenie zastúpila zážitkovým.

Škola zaznamenala obrovské úspechy, významné zmeny. Ich výsledkom je Základná škola Staničná 13, ako ju poznáme dnes. Školu prestížnu, modernú, s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami, za ktorými stojí úspešné riadenie, efektívna a premyslená organizácia a kvalitná výchovno-vzdelávacia práca. Iste by sme ju mohli nazvať aj Školou projektov, Školou úspechov, Školou výsledkov, Školou príležitostí či Školou zážitkov.

Významné 60. jubileum oslávila v Národnom divadle v Košiciach za prítomností významných hostí spoločenského i kultúrneho života mesta Košice. Nechýbali ani jej bývalí riaditelia, učitelia a úspešní absolventi, ktorí jej robia dodnes dobré meno na celonárodnej úrovni.

Veľkolepý program otvorila riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová, ktorá vo svojom príhovore pripomenula začiatky školy, významné medzníky, osobnosti, ktoré sa stali jej súčasťou, úspechy i pády, radosti i starosti. V závere sa poďakovala všetkým inštitúciám, s ktorými škola spolupracuje a ktoré ju podporujú pri jej ďalšom rozvoji.
            Slova sa ujala aj viceprimátorka mesta Mgr. Lucie Gurbáľovej, ktorá vo svojom prejave ocenila dlhoročnú prácu riaditeľky školy, ale aj všetkých pedagogických zamestnancov, vďaka ktorým škola prosperuje, modernizuje proces vyučovania, stáva sa úspešnou v mnohých regionálnych i národných súťažiach a z roka na rok sa zvyšuje počet žiakov, čo len potvrdzuje jej kvality. Ocenila, že škola zaznamenala výrazný posun v oblasti výučby cudzích jazykov a v kvalite výchovno-vyučovacieho procesu a tým sa zaraďuje medzi najlepšie školy v rámci mesta. V závere svojho vystúpenia odovzdala pani námestníčka riaditeľke školy Ďakovný list od primátora mesta vedeniu a zamestnancom školy pri príležitosti 60. výročia založenia školy a popriala veľa úspechov v práci, kreatívne nápady a veľa elánu pri ich realizácii.

Svojou prítomnosťou a príhovormi nás poctili  starostka mestskej časti Košice-Juh Ing. Anna Súkeníková, PaedDr. Ján Pavelčák, bývalý učiteľ a riaditeľ školy, Ing. Radoslav Levčík, predseda Rady rodičov a člen Rady školy a Ing. Michal Šoltés, dekan EF TUKE, absolvent ZŠ Staničná 13 Košice.

            V programe, ktorý moderoval Mgr. Dušan Tokarčík a žiaci našej školy, vystúpili talentovaní žiaci, ktorí predviedli svoje znalosti cudzích jazykov v dramatických predstaveniach Čarodejník z krajiny Oz a Malý princ. Svoje tanečné schopnosti ukázali aj mladší žiaci v podobe ľudových, moderných a spoločenských tancov v spolupráci s Tanečným klubom Ellegance. Predstavili sa aj nadaní speváci, medzi ktorými bola aj víťazka speváckej súťaže Spev bez hraníc – Nela Petrová z 3.A. Klavirista, víťaz celoslovenskej súťaže v hre na piane, Peter Varga zo 7.A triedy, nás potešil skladbou Merry GoRound of Life. V závere programu zaznela hymna Základnej školy Staničná 13 a veľkolepú atmosféru umocnil záverečný ohňostroj.

            Oslavy 60. výročia vyvrcholili, no príbeh Základnej školy Staničná 13 pokračuje. Je to príbeh poznania, zábavy, súťaží, výhier; príbeh spolupráce, zážitkov, ciest; príbeh pomoci, spomienok a vrúcnych prianí. Príbeh školy sa podobá príbehu človeka. A ten „nezačína kolískou, ba ani dobytím doktorátov, ale chvíľou, keď rozkvitne v ňom poznanie a cit ľudskosti.“ (M. Rúfus)

Mgr. Dominika Čechová