Prejsť na obsah

Otvorená škola pre oblasť športu pre rok 2007

CIEĽ VYHLASOVANÉHO PROJEKTU:
Vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít mládeže a občanov v danom regióne.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
a) Materské školy v SR
b) Základné školy v SR
c) Stredné školy v SR
d) Školské strediská záujmovej činnosti
e) Domovy mládeže
f) Centrá voľného času

OBLASTI GRANTU:
I. Do programu škôl a školských zariadení v rámci projektu môžu byť zaradené organizované pohybové aktivity realizované v areáloch škôl a školských zariadení a to najmä:
a) činnosť športových krúžkov
b) pravidelné cvičenia (napr. aerobik, kalanetika a iné)
c) športové aktivity počas letných prázdnin 2007

II. Ďalej projekt môže byť zameraný na:
a) doplnenie športového náradia a náčinia, športového materiálu (športový materiál musí byť evidovaný školou)
b) ocenenie pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov (dohody o vykonaní práce)

III. Súčasťou projektu musí byť aj konkrétna výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na:
a) vzdelávanie o olympizme a športovej etike (napr. prednáška o olympizme, kalokagatii, športovej etike, beseda s olympionikom, paralympikom, organizovanie školských olympijských hier, atď.)
b) zapojenie sa do vedomostnej súťaže vyhlasovanej SOV (www.olympic.sk)
c) súťaž v kreslení s olympijskou tematikou (resp. účasť v súťaži „Šport vo fantázii")

Žiadateľ si vyberie iba jednu z vyššie uvedených možností.

Finančná dotácia pre oprávneného žiadateľa bude schválená v rozsahu od 50 do 150 tisíc Sk.

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI:
a) len žiadosti riadne skompletizované, ktoré obsahujú aj výchovno-vzdelávaciu časť k olympizmu a obdržané do stanoveného termínu budú oprávnené,
b) do projektu sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí sa zapojili do Otvorenej školy – oblasť športu v roku 2006 a splnili záväzky vyúčtovania a zhodnotenia projektu,
c) škola alebo školské zariadenie môže podať iba jednu spoločnú žiadosť.

DÔVODY PRE VYLÚČENIE:
a) športové podujatia realizované mimo areálu škôl,
b) organizovanie a účasť na školských športových súťažiach vyhlasovaných MŠ SR, financovaných prostredníctvom KŠÚ a SAŠŠ,
c) žiadosti podané nekvalifikovaným žiadateľom /iné subjekty ako je uvedené v bode 1/.

PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ:
Termín predloženia žiadostí  je do 15,oo hod. 15. mája 2007 (utorok), na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách
Hala Mladost
Trnavská 39
831 04 Bratislava

Akceptované budú iba žiadosti, ktoré budú fyzicky do daného termínu na sekretariáte SAŠŠ (nestačí poštová pečiatka z 15.5.2007). Žiadosti je potrebné zasielať poštou (alebo osobne), nie faxom alebo elektronicky.

POTREBNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI:
a) žiadosť o dotáciu podaná na štandardnom tlačive, ktorá bude náležito vyhotovená a podpísaná zodpovednou osobou, vrátane detailného popisu projektu, v prílohe žiadosti v rozsahu max. 3 strán,
b) podrobný finančný rozpočet (príjmy a výdavky), musí byť súčasťou žiadosti,
c) zodpovednosť a garant projektu – uviesť vzťah k žiadateľovi (riaditeľ, zástupca školy),
d) iné prílohy podporujúce kvalitu projektu,
e) žiadosti a projekty je potrebné zaslať v jednom exemplári,
f) nebudú akceptované žiadosti a prílohy písané ručne.

Kompletné informácie ohľadom tohto projektu možte získať na Ministerstve školstva SR, Stromová 1, 813 30  Bratislava, tel. č. : 02/59 37 41 11.