OVEROVACIA KRAJINÁRSKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA "REVITALIZÁCIA MLYNSKÉHO NÁHONU V KOŠICIACH" - KONCEPT NA PREROKOVANIE

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti zverejnenie overovacej krajinársko-urbanistickej štúdie „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ - koncept na prerokovanie, ktorý je k nahliadnutiu na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu "Overovacia urbanistická štúdia, Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" s odborným výkladom spracovateľa sa z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia COVID 19 fyzicky neuskutoční.

Kolektív autorov Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. a Ing. Katarína Gloneková sa stal víťazom krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizáciu Mlynského náhonu, ktorú koncom júla 2020 vyhlásilo Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením (OZ) Mlynský náhon. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie na premenu 14-hektárovej zóny nachádzajúcej sa v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. Ďalšími dôležitými parametrami bol aj rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Autori víťazného návrhu vidia Mlynský náhon ako prvok identity mesta, ktorý by sa mohol meniť po etapách. Ich víziou je „ukľudnenie dopravy“ v danom území tým, že by na Gorkého ulice ubudol jeden zo súčasných štyroch jazdných pruhov. Zároveň by na Mlynskom náhone vznikli “mikropriestory”, ktoré by predstavovali miesta komunitného života s rôznym zameraním. Voda v Mlynskom náhone by predstavovala „živú rieku“, ktorá by slúžila aj na vodné športy a člnkovanie. V rámci ďalších rekreačných aktivít sa kladie dôraz aj na vybudovanie chodníkov pre peších a cyklistov. V detaile sa návrh sústredil na Vodácky klub na ľavom brehu Mlynského náhonu neďaleko mosta na Hlinkovej ulici, kde by vzniklo pomyselné prepojenie medzi týmto tokom a Hornádom. Na to by nadväzoval skatepark osadený do plochy zelene na jeho pravom brehu. Pri Rokoku sa navrhuje vodná záhrada ako prvok systému adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Návrh zároveň uvažuje s kreatívnym riešením kruhového premostenia pri Rokoku so zabudovaním prekládky horúcovodu, promenádou od zastávky MHD Mlynská bašta, námestím pred Jumbo centrom, či predĺžením samotného toku Mlynského náhonu.

 

 

Video prezentácia v podaní autorov víťazného návrhu krajinársko-urbanistickej súťaže.

 

Pripomienky je možné podávať do 23.04.2021 v písomnej forme poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky je možné podávať aj v elektronickej forme na emailovú adresu uhamke@kosice.sk. Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme s označením autora podávajúceho pripomienky a jeho adresou.