Prejsť na obsah

Oznam o výberovom konaní na pracovné miesto odborného pracovníka KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Mesto Košice

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 05/02/2020 o 10,00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice.

 Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu

Mesto Košice 

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice.

Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“ Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30/01/2020 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Ďalšie informácie v prílohe