Oznámenie o dátume, čase a mieste výberu nájomcov sociálnych bytov vo vlastníctve mesta Košice na ulici Sládkovičova 3

O Z N Á M E N I E  

o dátume, čase a mieste výberu nájomcov sociálnych bytov vo vlastníctve mesta Košice na ulici Sládkovičova 3, po ukončení rekonštrukcie bytového domu

_________________________________________________________________________

Mesto Košice požiadalo o poskytnutie podpory (úveru) v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na rekonštrukciu bytového domu Sládkovičova 3, ktorou sa vytvorí celkovo 54 bytov, z toho:

  • jednoizbové - 10
  • dvojizbové - 44

Mesto bude prenajímať byty po rekonštrukcii „oprávneným osobám“ ako sociálne byty, so zachovaním nájomného charakteru bytov najmenej po dobu 20 rokov a s dodržaním podmienok prenájmu podľa § 22 zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Výber nájomcov bytov sa uskutoční

dňa 03.09.2019 (v utorok), so začiatkom o 8.30 hod., v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A, v zasadačke č. D 310, na 3. poschodí

neverejným žrebovaním zo žiadateľov, ktorí boli zaradení do zoznamu záujemcov o nájom bytu na základe výzvy mesta, zverejnenej dňa 13.10.2016, alebo na základe žiadosti o nájom bytu podanej po zverejnení uvedenej výzvy a následne zo žiadateľov, ktorí podali žiadosť na základe výzvy zverejnenej dňa 11.06.2019 a splnili podmienky určené na nájom bytu.

Žiadateľov o nájom sociálneho bytu, ktorí splnili určené podmienky, bude mesto informovať o ich zaradení do výberu nájomcov bytov. Ich účasť na výbere nájomcov bytov je vhodná.    

Žiadateľ o nájom bytu, ktorý sa osobne zúčastní výberu nájomcov bytu, preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.

Žiadatelia,  ktorí nesplnili podmienky určené na nájom bytu, alebo na písomné vyzvanie mesta, v určenej lehote nepredložili doklady potrebné na overenie splnenia určených podmienok, budú z výberu nájomcu bytu vyradení.

  

Mgr. Lucia Gurbáľová
námestníčka primátora
 
Košice, dňa 14.08.2019