Prejsť na obsah

Oznámenie o novom prerokovaní ÚPN-Z Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v súlade s § 22 ods. (1) a § 23 ods. (1) stavebného zákona

nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014",

ktorá je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Košice – Ťahanovce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii Územné plánovanie, Aktuálne oznamy.

Verejnosť a dotknuté subjekty môžu podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

Prílohy