Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Aktualizácie ÚPN-Z Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s §23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

„Aktualizácia Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016" ktorá je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Krásna nad Hornádom v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Aktualizácia Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016" s odborným výkladom spracovateľa podľa § 23 ods. 3 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 28. 06.2016 o 16:00 hod.
na Miestnom úrade v MČ Krásna nad Hornádom, Opátska 18, 040 18 Košice.

Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán zóny Košice, Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2014 " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, referát Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po tomto termíne sa neprihliadne.


ÚPN-Z Krásna nad Hornádom 2016 - Komplexný urban. návrh - sútlač   (5,7 MB)
Digitalizácia ÚPN-Z Krásna nad Hornádom 2016 - tech. infraštruktúra   (6,7 MB)