Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-Z

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice – Slivník "
Územný plán zóny „Košice – Slivník" je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie s odborným výkladom spracovateľa
Územný plán zóny „Košice – Slivník " podľa §22 ods.1 § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční

Dňa 23.11.2016 o 16.00 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D310

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods.1 a § 23 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny „Košice – Slivník" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.