Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Košice - Domino

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s §23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Návrh Územného plánu zóny KOŠICE - DOMINO

Územnoplánovacia dokumentácia je dostupná k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice - Útvare hlavného architekta, v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny KOŠICE - DOMINO s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 14. júla 2016 o 15:30 hod.
na Magistráte mesta Košice, miestnosť č. D310.

Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny KOŠICE - DOMINO do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát Mesta Košice, ÚHA, tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť