Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Rozália Košice

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Rozália Košice"
Územný plán zóny Rozália Košice je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Sever v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk,

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny Rozália Košice" podľa § 23 ods.1 stavebného zákona s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
Dňa 09.08.2016 o 15:30hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. C 205

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 23 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny Rozália Košice do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu:

Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.