Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu UŠ Rieka Hornád v meste Košice

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamujeprerokovanie urbanistickej štúdie

„Rieka Hornád v meste Košice",ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta

v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod.

a na www.kosice.sk v sekcii Územné plánovanie, Aktuálne oznamy.Verejnosť a dotknuté subjekty môžu podať písomné pripomienky k urbanistickej štúdii

„Rieka Hornád v meste Košice" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zapracovať.