Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu „Územného plánu zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ (verejná vyhláška)

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 23 ods. 3 stavebného zákona

verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“,

ktorý je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice a na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Šaca v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ podľa § 23 ods. 3 stavebného zákona s verejnosťou a vlastníkmi s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 27.10.2022 o 16.00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v zasadačke č. D-310.

Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení v zmysle § 23 ods. 3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu „Územného plánu zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, na adresu: Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po tomto termíne sa neprihliadne.