Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny "Košice, obytná zóna - Domino II"

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

 prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II".

 Návrh Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna -  Domino II" je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice Zoznam článkov - Aktuálne oznamy odd. ÚHA :: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk).

 Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna -Domino II" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 29.06.2022 o 17:00 hod. na magistráte mesta Košice, miestnosť č. D310

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna -Domino II" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o prerokovaní na adresu: Magistrát mesta Košice, Oddelenie ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.