Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny "Košice – Pereš", Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská"

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny "Košice – Pereš", Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská",

ktorý je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta na Magistráte mesta Košice a na Miestnom úrade Košice - Pereš  v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“ podľa § 23 ods. 3 stavebného zákona s verejnosťou a vlastníkmi regulovaných pozemkov s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 14.7.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, malá zasadačka.

Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k návrhu  Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky  doručené po tomto termíne sa neprihliadne.