Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ (verejná vyhláška)

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“, ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii MestoÚzemné plánovanieAktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť č. D-310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, na adresu: Magistrát mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.