Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje podľa §22 ods.1 a §23ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Odd. Útvar hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk v sekcii MestoÚzemné plánovanieAktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“  podľa §23 ods.1 s. z. s odborným výkladom spracovateľa  sa uskutoční dňa 12.01.2022 (Streda) o 15:00 hod. na Magistráte mesta Košice vo veľkej zasadačke MMK.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“  do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Oddelenie ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, sa prerokovanie uskutoční v zmysle príslušných aktuálne platných legislatívnych opatrení a interných predpisov MMK pre uskutočňovanie hromadných podujatí, ktoré je možné sledovať tu: https://automat.gov.sk/kosice.