Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona

verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“.

Do návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ je možné nahliadnuť na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ s odborným výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení
§ 23 ods. 1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 12.01.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice vo veľkej zasadačke MMK.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, sa prerokovanie uskutoční v zmysle príslušných aktuálne platných legislatívnych opatrení a interných predpisov MMK pre uskutočňovanie hromadných podujatí, ktoré je možné sledovať tu: https://automat.gov.sk/kosice.