Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu "Územný plán zóny Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021."

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje  v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán zóny Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021“.

Ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2022 o 17:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, Miestnosť č. C 205 s odborným výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení §23 ods. 1 stavebného zákona

Do návrhu je možné nahliadnuť na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade MČ Košice – Košická Nová Ves v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021“ v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, sa prerokovanie uskutoční v zmysle príslušných aktuálne platných legislatívnych opatrení a interných predpisov MMK pre uskutočňovanie hromadných podujatí, ktoré je možné sledovať tu: https://automat.gov.sk/kosice.