Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania pre ÚPN-Z Rozália Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Rozália Košice"
Návrh Zadania pre Územný plán zóny „Rozália Košice" je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk sekcia územné plánovanie, aktuálne oznamy.
Prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Rozália Košice" s verejnosťou sa uskutoční dňa 19.04.2016 o 15:30 hod. na magistráte mesta Košice, miestnosť č. 310.
Verejnosť je oprávnená v zmysle §20 ods.3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania
pre Územný plán zóny „Rozália Košice" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát Mesta Košice, ÚHA, tr. SNP 48/A, 04011 Košice
Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.