Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č. 18/2021 ÚPN HSA Košice“

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 stavebného zákona

oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č. 18/2021 ÚPN HSA Košice“,

ktoré sa uskutoční v období: od 09.12.2021 do 10.01.2022.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom COVID-19 a obmedzení pohybu občanov a stretávania sa prejednanie s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona neuskutoční.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, v miestnosti č. E 314 / 3. posch., alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy od 09.12.2021. Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. (1) stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Zmeny a doplnky č. 18/2021 ÚPN HSA Košice“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.