Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie „Alvinczyho-Bellova - Košice

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice oznamuje prerokovanie Urbanistickej štúdie

„Alvinczyho-Bellova - Košice".

Verejnosť a dotknuté subjekty môžu podať písomné pripomienky k urbanistickej štúdii do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Magistrát mesta Košice
Útvar hlavného architekta
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.