Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie „Luník IX“

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti prerokovanie Urbanistickej štúdie „Luník IX", ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie, záložka
aktuálne oznamy.

Verejnosť môže podať písomné pripomienky k urbanistickej štúdii „Luník IX" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.