Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Urbanistickej štúdie Rezidencia pri radnici - Košice

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice oznamuje prerokovanie Urbanistickej štúdie
„Rezidencia pri radnici - Košice".
Verejnosť a dotknuté subjekty môžu podať písomné pripomienky k Urbanistickej štúdii do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Magistrát mesta Košice
Útvar hlavného architekta
Trieda SNP 48/A
 040 11 Košice

Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.