Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie Výškové zónovanie mesta Košice

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje:

OZNÁMENIE
o prerokovaní Urbanistickej štúdie „Výškové zónovanie mesta Košice", ktoré sa uskutoční v období od 30.10.2013 do 30.11.2013.

Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice zabezpečuje obstarávanie urbanistickej štúdie „Výškové zónovanie mesta Košice", ktorej cieľom je analýza súčasného stavu a získanie názoru na výškovú zonáciu lokalít a objektov, ako aj názoru na spôsob a formu regulácie novej výstavby za účelom zachovania a ochrany priehľadov a panorám mesta Košice. Urbanistická štúdia „Výškové zónovanie mesta Košice" bude slúžiť ako odborný pracovný podklad pre územný plán mesta Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referáte ÚHA, v miestnosti č. E303  do 30.11.2013. V období prerokovania uplatnite Vaše stanovisko k návrhu „UŠ výškové zónovanie mesta Košice" písomnou formou, v zmysle § 22 Stavebného zákona do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 30.11.2013 alebo do 30 dní od upovedomenia o prerokovaní, na adresu: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Tr.SNP, 48/A, 04011 Košice alebo emailom na adresu: uhamke@kosice.sk