Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice ZaD 2/2013, lokalita

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice,
Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Jahodná - Kurišková"
s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
dňa 13. 11. 2013 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice,
Trieda SNP 48/A, (malá zasadačka – prízemie).

Dokumentácia je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, referáte Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v prílohe tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Kurišková"
do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.