Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konať
na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
miestnosť D310 dňa 30.09.2015 o 16.30 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:
Zmena č.100: MČ Košice-Sever – lokalita Vodárenská
Rozšírenie navrhovaných polyfunkčných plôch definovaných v platnom územnom plane (ÚPN) ako plochy viacpodlažnej obytnej zástavby, mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby o plochu pri severnej hranici areálu VVS a.s., nahradenie verejnej zelene v rovnakej miere zeleňou z areálu VVS, a.s.
Zmena č.101: MČ Košice-Západ – lokalita Čičky
Zmena územnej rezervy pre funkciu verejnej zelene na plochy navrhovanej verejnej zelene, navrhovanej obč. vybavenosti a záhradkárskej lokality.
Zmena č.102: MČ Košice-Sever – lokalita Bankov
Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podľa evidencie katastra trvalé trávne porasty) na plochu navrhovanej záhradkárskej lokality.
Zmena č.103: MČ Košice-Kavečany – lokalita Humnisko
Rozšírenie záhradkárskej lokality o plochu definovanú v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podľa evidencie katastra trvalé trávne porasty).
Zmena č.104: MČ Košice-Šaca – lokalita Cintorín
Zmena v severnej časti plochy definovanej v platnom ÚPN ako cintorín na plochu mestského a nadmestského občianskeho vybavenia – stav.
Zmena č.105: MČ Košice-Šaca – lokalita Ľudvíkov dvor
Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podľa evidencie katastra orná pôda) na navrhované obytné plochy malopodlažnej zástavby. Zmena sa týka tiež vypustenia regulatívu z časti J-1-lokalita Šaca: Neuvažovať s výstavbou v miestnej časti Ľudvíkov dvor.
Zmena č.106: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom
Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podľa evidencie katastra trvalé trávne porasty a orná pôda) na plochu navrhovanej obytnej malopodlažnej zástavby.
Zmena č.107: MČ Košice-Šaca – lokalita Kaštieľ
Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako obytná plocha viacpodlažnej zástavby na obytnú plochu málopodlažnej zástavby - stav. Doplnenie vyhláseného ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Košiciach – Šaci.
Zmena č.108: MČ Košice-Juh – lokalita VŠA
Zmena navrhovanej plochy dopravných zariadení na navrhovanú polyfunkčnú plochu mestského, nadmestského občianskeho vybavenia a športovo-rekreačného vyššieho vybavenia a taktiež plochu verejnej zelene zodpovedajúcu biokoridoru miestneho významu BC-M 34, Gemerská ulica – Verejný cintorín – Pri prachárni – Triton. Zrušenie regulatívu realizovania podzemných parkovísk.
Zmena č.109: MČ Košice-Sever
Vypustenie hranice prieskumného územia Čermeľ - Jahodná (U, Mo, Cu rudy).

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015 je PROJEX - Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, reg. číslo: 1204 AA.
Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Ľubomír Polák, reg. č. 296.
S textovou a grafickou časťou návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015 sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk .
Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu zverejnenia Oznámenia na úradnej tabuli mesta.

Prílohy

1. PDF 134,31 KB Záväzná časť - text
2. PDF 96,11 KB Záber PPF - text
3. PDF 172,92 KB Sprievodná správa - text
4. PDF 1,84 MB č.100:lokalita Vodárenská - komplexný urbanistický návrh
5. PDF 1,83 MB č.101 a 106:lokalita Čičky a Pod Bankovom - komplexný urbanistický návrh
6. PDF 1,69 MB č.102 a 103:lokalita Bankov a lokalita Humnisko - komplexný urbanistický návrh
7. PDF 812,53 KB č.104 a 107:lokalita Cintorín a Kaštieľ - komplexný urbanistický návrh
8. PDF 1,56 MB č.105:lokalita Ľudvíkov dvor - komplexný urbanistický návrh
9. PDF 1,86 MB č.108:lokalita VŠA - komplexný urbanistický návrh
10. PDF 2,82 MB č.109:lokalita Sever - komplexný urbanistický návrh
11. PDF 283,88 KB legenda komplexný urbanistický návrh
12. PDF 1 MB č.106:lokalita Pod Bankovom - vodné hospodárstvo
13. PDF 1,62 MB legenda vodné hospodárstvo
14. PDF 660,6 KB č.106:lokalita Pod Bankovom - zásobovanie teplom a plynom
15. PDF 538,08 KB legenda zásobovanie teplom a plynom
16. PDF 2,23 MB č.106:lokalita Pod Bankovom - zásobovanie elektrickou energiou
17. PDF 965,15 KB legenda zásobovanie elektrickou energiou
18. PDF 1,9 MB č.106:lokalita Pod Bankovom - verejné dopravné vybavenie
19. PDF 1,23 MB č.108:lokalita VŠA - verejné dopravné vybavenie
20. PDF 248,09 KB legenda verejné dopravné vybavenie
21. PDF 1,13 MB Schéma záväznej časti č. 101 a 106
22. PDF 949,5 KB Schéma záväznej časti č. 107
23. PDF 727,47 KB č.101 a 106:lokalita Čičky a Pod Bankovom - PPF a LPF
24. PDF 465,95 KB č.102:lokalita Bankov - PPF a LPF
25. PDF 276,8 KB č.105:lokalita Ľudvíkov dvor - PPF a LPF