Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017",

ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017" sa uskutoční

dňa 10.10.2017 o 15.30 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.