Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot" ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii mesto/územné plánovanie/aktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot" sa uskutoční

dňa 10.04.2018 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D310

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.