Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Košice - Pod Bankovom

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny "Košice - Pod Bankovom".

Územný plán zóny "Košice - Pod Bankovom"
je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii Územné plánovanie - Aktuálne oznamy.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny "Košice - Pod Bankovom" s odborným výkladom spracovateľa podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 27. júla 2017 o 16.00 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D310.


Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny "Košice - Pod Bankovom" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.