Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2013

Územný plán zóny Košice, Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2013 je k nahliadnutiu na referáte Útvaru hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Krásna nad Hornádom v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán zóny Košice, Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2013" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční:

dňa 18.9.2013 o 16 00 hod. na Miestnom úrade v Krásnej nad Hornádom

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán zóny Košice, Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2013 " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

Prílohy

1. PDF 3,34 MB ZaD Krásna 2013 situačná schéma
2. PDF 1,79 MB lokalita Pri ihrisku návrh
3. PDF 1,46 MB lokalita Pri ihrisku vodné hospodárstvo
4. PDF 1,49 MB lokalita Pri ihrisku energetika
5. PDF 2,62 MB lokalita Pri jazere návrh
6. PDF 2,1 MB lokalita Na Hore II návrh
7. PDF 327,17 KB lokalita Rešov majer návrh
8. PDF 234,62 KB lokalita Rešov majer technická vybavenosť
9. PDF 124,35 KB ZaD Krásna 2013 textová časť sprievodná správa
10. PDF 81,48 KB ZaD Krásna 2013 textová časť regulatívy
11. PDF 2,84 MB lokalita Záhumnie návrh
12. PDF 1,48 MB lokalita Záhumnie energetika
13. PDF 1,68 MB lokalita Záhumnie vodné hospodárstvo
14. PDF 1,11 MB lokalita Pri jazere energetika
15. PDF 568,88 KB lokalita Pri jazere vodné hospodárstvo
16. PDF 1,22 MB lokalita Na Hore II energetika
17. PDF 1016,4 KB lokalita Na Hore II vodné hospodárstvo