Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní (verejná vyhláška) Územného plánu HSA - KE, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95-99

Oznámenie o prerokovaní
(verejná vyhláška)

Územného plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99", ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta, v pracovných dňo ch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 22.12.2014 o 16:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, (zasadačka č. dverí D310, trakt D, 3. poschodie).

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99"do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne