Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní ZADANIA pre NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán mesta Košice

Návrh Zadania pre Územný plán mesta Košice je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice – ref. Útvar hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod., na úradnej tabuli mesta Košice (kancelária prvého kontaktu) a na www.kosice.sk , v prílohe tohto oznamu.

Verejnosť je oprávnená doručiť písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán mesta Košice do 30 dní od dátumu zverejnenia oznámenia o prerokovaní na adresu:
Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice.