Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť“

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona

prerokovanie návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť“.

Návrh Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť“ je vystavený k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA a na webovej stránke mesta www.kosice.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť “ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.