Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD“

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD"

Návrh Zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD" je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie, aktuálne oznamy. Prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD" s verejnosťou sa uskutoční

na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, miestnosť D310 dňa 10.04.2018 o 17:00

Verejnosť je oprávnená v zmysle §20 ods.3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát Mesta Košice, ÚHA, tr. SNP 48/A, 04011 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.

Prílohy

1. PDF 388,36 KB Zadanie