Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I“

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Zadania pre Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I."

Návrh Zadania pre Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I" je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie, aktuálne oznamy.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §20 ods.3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I." do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát Mesta Košice, ÚHA, tr. SNP 48/A, 04011 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.

Prílohy

1. PDF 506,69 KB Zadanie