Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ.

Návrh Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk, v sekcii Územné plánovanie, Aktuálne oznamy. Prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ s verejnosťou sa uskutoční

dňa 19.11.2019 (utorok) o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, miestnosť č. C205.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o prerokovaní na adresu: Magistrát mesta Košice, Ref. ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.