Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šebastovce

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu

Zadania Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“,

ktoré je k nahliadnutiu na  Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta a na Miestnom úrade Šebastovce  v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk, sekcia Územné plánovanie, Aktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie návrhu „Zadania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce“ podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona s dotknutými orgánmi s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 31.01.2018 o 15:30 hod. na MÚ MČ Košice - Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, zasadačka.

 Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení v zmysle §20 ods. 3  stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu  Zadania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, referát Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky  doručené po tomto termíne sa neprihliadne.